Het gebruik van een vennootschap levert aanzienlijke fiscale en parafiscale voordelen op. Hieronder wordt een kort overzicht weergegeven van de verschillende vormen en de mogelijkheden.

Een managementvennootschap is in feite een vennootschap die met een andere vennootschap overeenkomt om voor deze vennootschap het management waar te nemen. Het betreft een techniek die vaak door hogere kaderleden wordt toegepast.

De managementvennootschap wordt vaak in één adem genoemd met de bestuurdersvennootschap. In plaats van een mandaat als zaakvoerder of bestuurder uit te oefenen als natuurlijke persoon wordt het mandaat door een bestuurdersvennootschap uitgeoefend. Wel moet er in dat geval nog steeds een natuurlijke persoon aangeduid worden die de “vaste vertegenwoordiger” zal zijn van de bestuurdersvennootschap voor het desbetreffende mandaat.

Eveneens nauw verwant is de consultingvennootschap. Op zelfstandige basis worden er consultingdiensten aan een andere vennootschap aangeboden. Meer en meer zien we dat personen met een specifieke ervaring via een vennootschap hun diensten aanbieden zoals bijvoorbeeld ICT-consultants, business-consultants, etc.

Gelet op de nauwe verwantschap en de vaststelling dat elk van voornoemde vennootschappen in principe op dezelfde manier werkt, wordt er hieronder gezamenlijk naar verwezen als “managementvennootschap(pen)”. Vaak zal het overigens ook een mengvorm betreffen; de verschillende vormen zijn niet exact af te lijnen. Allen zullen ze hun prestaties op regelmatige ogenblikken facturen aan de vennootschap aan wie ze hun diensten aanbieden.

Het gebruik van een managementvennootschap levert aanzienlijke fiscale en parafiscale voordelen op. De tarieven van de vennootschapsbelasting zijn immers beduidend lager dan die van de personenbelasting. Bovendien worden de sociale lasten gelimiteerd daar waar dit bij een werknemersstatuut niet het geval is.

Verder zijn managementvennootschappen uitermate geschikt op het vlak van fiscale planning, pensioenopbouw, patrimoniumbeheer en successieplanning.

Om een zo groot mogelijk voordeel te bekomen bestaat de uitdaging erin om de perfecte balans te vinden tussen de natuurlijke persoon en de personenbelasting enerzijds en de managementvennootschap en de vennootschapsbelasting anderzijds.

Om deze balans voor elke managementvennootschap te garanderen bieden wij een samenwerking aan met een onafhankelijk boekhoud-/accountantskantoor. Dit kantoor zal u ook tijdens het verdere leven van de managementvennootschap bijstaan zodat de balans steeds in evenwicht blijft.

Laat de oprichting van uw managementvennootschap verzorgen van a tot z. Een BV is immers ook voor een managementvennootschap dé vennootschapsvorm bij uitstek. Alles wordt voor u geregeld. Contacteer ons nu!